VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP) je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v Chalupě Dobrá duše, U Kapličky 92, Horní Blatná, 362 35. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud není samostatnou smlouvou uvedeno jinak. Potvrzením nabídky Chalupa Dobrá duše resp. provedením objednávky, uznává Objednatel/Klient tyto VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

Provozovatel: Sandra Milcová, IČ: 08846391

Objednávka a přijetí objednávky

 1. Chlupa Dobrá duše je pronajímána jako celek. Maximální ubytovací kapacita je 23 osob.
 2. Objednatel/Klient má možnost se seznámit snabídkou Provozovatele a cenami za poskytované služby na vlastních webových stránkách www.chalupadobraduse.cz webovém portálu www.e-chalupy.cz, www.cs-chalupy.cz, www.turistika.cz, www.ceskehory.cz
 3. Objednávky resp. žádosti o rezervaci jsou přijímány prostřednictvím vlastních webových stránek www.chalupadobraduse.cz a webových portálů www.e-chalupy.cz, www.cs-chalupy.cz, www.turistika.cz, www.ceskehory.cz .Objednatel/Klient si prostřednictvím webového rozhraní rezervuje požadovaný termín ubytování.
 4. Po odeslání rezervačního formuláře prověří provozovatel, zda v mezidobí nevznikla předběžná rezervace z jiné platformy uvedené v bodě 2 tohoto odstavce či jinak, a zda požadavek Klienta časově nekoliduje s dříve uplatněnými rezervacemi dalších Klientů, a zda není v některých parametrech v rozporu s možnostmi a aktuální nabídkou Provozovatele. V případě potřeby jsou s Klientem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky upřesněny související náležitosti a následně je provedena předběžná rezervace v centrálním rezervačním systému Chalupy Dobrá duše.
 5. Objednávky jsou rovněž přijímány přímou poptávkou na telefon či e-mail provozovatele.
 6. Potvrzením rezervace je ze strany Provozovatele vystavení zálohové faktury na 50% z celkové částky za pobyt se splatností 5 kalendářních dnů. Rezervace termínu je oboustranně účinná po připsání zálohy na účet Provozovatele. V opačném případě dojde ke zrušení rezervace a termín bude uvolněn a nabízen pro další rezervace. V případě, že rezervace je provedena 60 dní a méně před požadovaným zahájením pobytu, Provozovatel vystaví pouze fakturu na celou částku za pobyt.

Platební podmínky

 1. Cena uvedená za pronájem chaty je stanovena pro maximální počet 23 ubytovaných.
 2. Úhrada za poskytované služby je prováděna pouze bezhotovostně převodem na účet Provozovatele, a to na základě zálohových faktur nebo faktur.
 3. Provozovatel není plátcem DPH.
 4. V ceně služby není zahrnut závěrečný úklid, který činí 2.000 Kč a rekreační poplatek ve výši dle příslušné obecní vyhlášky. Objednatel/Klient uhradí tento poplatek na místě v den příjezdu ve výši dle počtu dospělých osob Provozovateli a Provozovatel jej v souladu s vyhláškou odvede obci.
 5. Provozovatel vystaví zálohovou fakturu na 50% z celkové částky za pobyt se splatností 5 kalendářních dnů jako potvrzení rezervace.
 6. Provozovatel vystaví fakturu s odečtenou zálohou nejpozději 60 dnů před začátkem pobytu se splatností 10 kalendářních dnů. Objednatel/Klient je při zadávání platebního příkazu povinen zohlednit případné prodlevy v realizaci platební transakce během víkendů a státních svátků.
 7. Provozovatel vystaví fakturu na celou částku za pobyt v případě, že rezervace byla Objednatelem provedena v době kratší než 60 dní před požadovaným začátkem pobytu.
 8. Zaplacením smluvené ceny Objednatel/Klient vyjadřuje souhlas s těmito VOP a domovním řádem a uzavírá s Provozovatelem nájemní smlouvu na dobu určitou v délce dle trvání pobytu.
 9. Objednatel/Klient má možnost se s těmito VOP seznámit kdykoliv na webových stránkách Provozovatele. VOP jsou dále zasílány Objednateli/Klientovi spolu se zálohovou fakturou a Klient má povinnost se stěmito VOP seznámit před uhrazením zálohy seznámit.

Storno podmínky

 1. Objednatel/Klient má právo odstoupit od smlouvy a zrušit rezervovaný termín ubytování. Tuto skutečnost oznámí Provozovateli písemně (e-mailem) hned, jak tato skutečnost nastane.
 2. Storno poplatky:
  počet dní do data příjezdu-včetně výše storno poplatku
  60-30 dní  – 40%
  29-15 dní  – 60%
  14-8 dní  – 80%
  07-0 dní  – 90%
 3. Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny za ubytování dle daného období. 4.Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v průběhu pronájmu a to bez finanční nahrady pokud Objednatel/Klienti přes výstrahu porušuje některá z ustanovení těchto VOP a domovního řádu, poškozuje zařízení objektu či objekt samotný, nebo hrubým způsobem porušuje dobré mravy, kouří v objektu, požívá nadměrné množství alk oholu nebo návykové látky nebo rozdělává oheň na místech, která k tomu nejsou určena.

Náhrada škody

 1. Objednatel složí v den příjezdu vratnou kauci 5000 Kč, která bude v den odjezdu zástupcem Provozovatele navrácena v plné výši za předpokladu, že ze strany Objednatele/Klienta nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení či ke ztrátě klíčů. V opačném případě bude kauce navrácena v poměrné výši s odečtením částky za provedení opravy či náhradu poškozené věci.
 2. Při ztrátě klíče od vstupních dveří je Objednatel povinen uhradit Provozovateli částku 3000 Kč na zajištění výměny zámků a výrobu nových klíčů.
 3. Bodem 1 tohoto odstavce není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody většího rozsahu (přesahující 5000 Kč) v plné výši způsobené Objednatelem/Klientem. V takovém případě bude Provozovatel postupovat v souladu s příslušnou legislativou.

Příjezd, odjezd, práva a povinnosti Objednatele/Klienta

 1. Adresa: Chalupa Dobrá duše,U Kapličky 92, Horní Blatná, 362 35
 2. Příjezd (check-in): 15:00 není-li předem domluveno jinak.
 3. Odjezd (check-out): do 10:00
 4. V den příjezdu obdrží nebo si vyzvednou ubytovaní klíče od vstupních a zadních dveří . Provozovatel/zástupce seznámí ubytované s dispozicí objektu a jeho vybavením. V rámci plnění povinnosti vést evidenční knihu ubytovaných ze strany Provozovatele budou ubytované dospělé osoby do této knihy zapsány na základě platného občanského průkazu či cestovního dokladu.
 5. Ubytované osoby jsou povinny respektovat domovní řád objektu. Odpovědnost za dodržování nese Objednatel/Klient.
 6. V den odjezdu bude objekt předán do rukou zástupce či Provozovatele, stejně tak budou vráceny zapůjčené klíče.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4písm.j) zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na GDPR -NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.
 2. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektů následovně: a.Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby vyžaduje správce od Klientů přistupujících na jeho vlastní webovou stránku či webové portály jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, které jsou nutné pro efektivní komunikaci, zpracování nabídky, vyjasnění parametrů poptávky/rezervace, zasílání faktur apod.b.Pro splnění právní povinnosti vést evidenční knihu, do které správce zapisuje jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu a dobu ubytování.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.
 4. Zpracovávání údajů provádějí pouze Provozovatelé/zástupci Chalupy Dobrá duše osobně. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 5. Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze Provozovatelé/zástupci Chalupy Dobrá duše a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Obecní úřad v roli správce místních poplatků, PČR–oznamování ubytovaných cizinců atd.).Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly orgánů výše uvedených.
 6. Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právnímy předpisy.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2020.

Scroll to top